CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Trung ương
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua, khen thưởng Trung ương
3 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng Trung ương
5 Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
7 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Xây dựng
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng Trung ương
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua, khen thưởng Trung ương
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Trung ương
11 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Thi đua, khen thưởng Trung ương
12 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thi đua, khen thưởng Trung ương
13 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Thi đua, khen thưởng Trung ương
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua, khen thưởng Trung ương
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng Trung ương