CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 26 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Lễ hội
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã, phường về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
3 Công nhận Ấp văn hóa và tương đương Văn hóa cơ sở
4 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
5 Thông báo tổ chức lễ hội Lễ hội
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng
7 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo
8 Công nhận Tổ dân phố văn hóa và tương đương Văn hóa cơ sở
9 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Lễ hội
10 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo
11 Công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua khen thưởng
13 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo
14 Công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở
15 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng