CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 51 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
2 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Hoạt động xây dựng
3 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
4 Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Phổ biến giáo dục pháp luật
5 Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại lần đầu tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
6 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
7 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
8 Cho phép trƣờng trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo
9 Xử lý đơn thư tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
10 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
11 Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
12 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục và Đào tạo
13 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
14 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo
15 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo