CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 40 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và Đào tạo
2 Công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
3 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ
4 Đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ
5 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Tổ chức phi chính phủ
6 Phục hồi danh dự. Bồi thường nhà nước
7 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
8 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
9 Cắt giảm trợ cấp tuất đối với người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Người có công
10 Phê duyệt điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ
11 Hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ
12 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
13 Sáp nhập, chia, tách trƣờng trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
14 Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo
15 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo