CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 148 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
2 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
3 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
4 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
5 Chấp thuận chủ trương đầu tư Đầu tư
6 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư
7 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án Đầu tư bằng nguồn viện trợ PCPNN
8 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn
9 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt nam
10 Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Vốn đầu tư nước ngoài
11 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
12 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
13 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Đầu tư
14 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
15 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư