CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 19 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
2 Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề Dạy nghề
3 Chuyển nơi hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Dạy nghề
5 Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
6 Hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp một lần Bảo hiểm xã hội
7 Xếp hạng trường trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh Dạy nghề
8 Tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
9 Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
10 Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
11 Hỗ trợ học nghề đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
12 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài Việc Làm
13 Tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội
14 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc Làm
15 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Việc Làm