CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam Hoạt động đối ngoại nhà nước
2 Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài Hoạt động đối ngoại nhà nước