CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 72 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
2 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Trồng trọt
3 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Xây dựng
4 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
5 Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm Trồng trọt
6 Thẩm định Báo cáo kinh tế -kỹ thuật/Báo cáo kinh tế -kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh Xây dựng
7 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
9 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Xây dựng
10 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
12 QUI TRÌNH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Xây dựng
13 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
14 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
15 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Trồng trọt