CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Thủy sản
2 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
3 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc Phiếu giám sát thu hoạch cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
4 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
5 Đăng ký hỗ trợ thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản
7 Công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định Trồng trọt
8 Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn lần đầu Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
9 Công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân Trồng trọt
10 Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và an toàn (đối với các cơ sở chưa được hỗ trợ lần đầu) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
11 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Thủy sản
12 Đăng ký công bố hợp quy phân bón đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy. Trồng trọt
13 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Thủy sản
14 Đăng ký công bố hợp quy phân bón đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Trồng trọt
15 Xác nhận kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y. Chăn nuôi