CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 21 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
2 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức hội
3 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức hội
4 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức hội
5 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Tổ chức hội
6 Đổi tên hội Tổ chức hội
7 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức hội
8 Hội tự giải thể Tổ chức hội
9 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Tổ chức hội
10 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Tổ chức hội
11 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện Tổ chức hội
12 Đổi tên quỹ Tổ chức hội
13 Quỹ tự giải thể Tổ chức hội
14 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua khen thưởng
15 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương