CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 67 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
3 Công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức hội
4 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
5 Thành lập hội Tổ chức hội
6 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
7 Phê duyệt điều lệ hội Tổ chức hội
8 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức hội
9 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua khen thưởng
10 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua khen thưởng
11 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng
12 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng
13 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
14 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Thi đua khen thưởng
15 Thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua khen thưởng