CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 20 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
2 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
3 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
4 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản
5 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản
6 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản
7 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản
8 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản
9 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản
10 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản
11 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quản lý công sản
12 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản
13 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản
14 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản
15 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản