CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 175 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Bổ trợ tư pháp
2 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn) Bổ trợ tư pháp
3 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết Luật sư
4 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
5 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
6 Đăng ký hoạt động của Trung tâm, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, hổ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Bổ trợ tư pháp
7 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Bổ trợ tư pháp
8 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
9 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
10 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
11 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
12 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
13 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến giáo dục pháp luật
14 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
15 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch