CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 171 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Khám bệnh, chữa bệnh
2 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
3 Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Khám bệnh, chữa bệnh
4 Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý (B-BYT-047062-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
5 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Cấp huyện (B-BYT-262867-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
6 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Cấp huyện Khám bệnh, chữa bệnh
7 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Cấp huyện Khám bệnh, chữa bệnh
8 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (B-BYT-263480-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
9 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (B-BYT-263482-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
10 Cấp Giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (B-BYT-265234-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
11 Cấp Giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi (B-BYT-265236-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
12 Cấp Giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (B-BYT-265237-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
13 Khám sức khỏe định kỳ (B-BYT-265238-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
14 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
15 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-265331-TT) Khám bệnh, chữa bệnh