CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 130 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (thủ tục cấp huyện) Chứng thực
2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (cấp xã) Chứng thực
3 Xác nhận hồ sơ để xem xét giảm, miễn lãi, khoanh nợ hoặc xóa nợ từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Bảo trợ xã hội
4 Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ chăm sóc trẻ em
5 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
6 Thu hút về cấp xã công tác đối với người có trình độ đại học được đào tạo ở trong nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công chức, viên chức
7 Cấp Giấy Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp địa phương
8 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng
9 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (áp dụng cho cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực) Công nghiệp tiêu dùng
10 Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự Đường bộ
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình
12 Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ Người có công
13 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phát triển nông thôn
14 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
15 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở