CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh. Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh. Giải quyết khiếu nại tố cáo
3 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh. Giải quyết tố cáo
4 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh. Xử lý đơn thư
5 Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình. Chống tham nhũng