CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3592 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý (B-BYT-047062-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
17 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Cấp huyện (B-BYT-262867-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
18 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Cấp huyện Khám bệnh, chữa bệnh
19 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Cấp huyện Khám bệnh, chữa bệnh
20 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (B-BYT-263480-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
21 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (B-BYT-263482-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
22 Cấp Giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (B-BYT-265234-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
23 Cấp Giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi (B-BYT-265236-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
24 Cấp Giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (B-BYT-265237-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
25 Khám sức khỏe định kỳ (B-BYT-265238-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
26 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
27 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-265331-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
28 Cấp Chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
29 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
30 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh