STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 004202190100 20/02/2019 07/03/2019 16/03/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN HỮU THẮM Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
2 004202190101 20/02/2019 07/03/2019 16/03/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ TÂM Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
3 004202190102 20/02/2019 07/03/2019 16/03/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO LY Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
4 004202190103 20/02/2019 07/03/2019 16/03/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THÀNH TRÍ Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
5 004202190104 20/02/2019 07/03/2019 16/03/2019
Trễ hạn 6 ngày.
HỨA MINH THIỆU Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
6 004202190106 21/02/2019 08/03/2019 12/03/2019
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH VĂN CÒN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
7 004202190107 21/02/2019 08/03/2019 16/03/2019
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN NGỌC CÔNG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
8 004202190108 21/02/2019 08/03/2019 12/03/2019
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ MINH CẢNH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
9 004202190159 18/03/2019 02/04/2019 10/04/2019
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH QUỐC PHONG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
10 004202190191 25/03/2019 05/04/2019 13/04/2019
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ TUÝ PHƯỢNG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
11 004202190200 26/03/2019 06/04/2019 11/04/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ CÚC Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
12 004202190205 26/03/2019 06/04/2019 12/04/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THÀNH HIỂU Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
13 004202190206 27/03/2019 07/04/2019 09/04/2019
Trễ hạn 2 ngày.
CAO CÔNG TRỰC Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
14 004202190217 28/03/2019 08/04/2019 11/04/2019
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ MỸ HUỲNH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
15 004202190222 28/03/2019 08/04/2019 10/04/2019
Trễ hạn 2 ngày.
THÁI DIỄM HOA Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
16 004202190225 30/03/2019 10/04/2019 21/05/2019
Trễ hạn 27 ngày.
DƯƠNG THANH ĐẠT Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
17 004202190226 30/03/2019 10/04/2019 12/04/2019
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ HẢI YẾN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
18 004202190284 10/04/2019 21/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ VÂN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
19 004202190307 16/04/2019 27/04/2019 10/05/2019
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN NGỌ Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
20 004202190333 18/04/2019 29/04/2019 14/05/2019
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
21 004202190334 18/04/2019 29/04/2019 20/05/2019
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM LOAN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
22 004202190393 24/04/2019 05/05/2019 06/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THỊ KIM HẠNH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
23 004202190395 24/04/2019 05/05/2019 07/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HẠNH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
24 004202190396 24/04/2019 05/05/2019 07/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC TUYẾT PHƯƠNG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
25 004202190407 25/04/2019 06/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ NGỌC HÀ Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
26 004202190443 06/05/2019 17/05/2019 20/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
27 004202190477 09/05/2019 20/05/2019 21/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ VĂN LỘC Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
28 004202190606 03/06/2019 14/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
CTY CP XÂY DỰNG TG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
29 004202190613 04/06/2019 15/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
TRIỆU MINH PHONG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
30 004202190614 04/06/2019 15/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
TRIỆU MINH PHONG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
31 004202190615 04/06/2019 15/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
TRIỆU MINH PHONG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
32 004202190616 04/06/2019 15/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
LÊ THANH XUÂN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
33 004202190617 04/06/2019 15/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
PHẠM THỊ PHƯỢNG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
34 004202190618 04/06/2019 15/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
ĐẶNG THỊ ÚT Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
35 004202190620 05/06/2019 16/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
36 004202190621 05/06/2019 16/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẢI Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
37 004202190622 05/06/2019 16/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
PHAM HỒNG PHÚC Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
38 004202190623 05/06/2019 16/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
LÊ THỊ ÚT HẬU Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
39 004202190624 05/06/2019 16/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG VIỆT Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
40 004202190625 05/06/2019 16/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI LAN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
41 004202190628 07/06/2019 18/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 43 ngày.
PHẠM HỮU PHÚC Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
42 004202190629 07/06/2019 18/06/2019 16/08/2019
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN HỮU THỌ Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
43 004202190630 01/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
TRẦN THỊ BẠCH LAN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
44 004202190632 01/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
PHẠM VĂN QUANG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
45 004202190633 01/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
TRẦN HÙNG CƯỜNG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
46 004202190634 01/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
47 004202190635 01/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
TRƯƠNG HOÀNG BẮC Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
48 004202190636 01/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
LÊ THỊ THU Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
49 004202190637 01/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
BÙI THỊ KIM CHI Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
50 004202190638 01/07/2019 12/07/2019 26/08/2019
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN VÕ VĨNH ĐỊNH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
51 004202190639 01/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
TRẦN CHÍ DŨNG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
52 004202190640 01/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN THANH SƠN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
53 004202190641 03/07/2019 14/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
HOÀNG KHÁNH DUY Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
54 004202190642 03/07/2019 14/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
55 004202190643 03/07/2019 14/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
BÙI VĂN THỆ Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
56 004202190644 03/07/2019 14/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 25 ngày.
TRẦN THANH TUẤN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
57 004202190645 17/07/2019 28/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 15 ngày.
VÕ HỒNG TRÚC Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
58 004202190647 17/07/2019 28/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
59 004202190648 17/07/2019 28/07/2019 16/08/2019
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
60 004202190650 22/07/2019 02/08/2019 08/08/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THU THẢO Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
61 004202190651 26/07/2019 06/08/2019 16/08/2019
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI VĂN XUÂN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
62 004202190652 26/07/2019 06/08/2019 16/08/2019
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI THỊ HÂN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
63 004202190655 09/08/2019 20/08/2019 04/09/2019
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ THỊ HỒNG TUYẾT Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
64 004202190661 13/08/2019 24/08/2019 09/09/2019
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÍCH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
65 004202190666 26/08/2019 06/09/2019 12/09/2019
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN NGHĨA Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
66 004202190667 26/08/2019 06/09/2019 11/09/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN SANG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
67 004202190668 26/08/2019 06/09/2019 09/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TỎ Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
68 004202190670 26/08/2019 06/09/2019 09/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀNG PHÚC Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
69 004202190671 26/08/2019 06/09/2019 09/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
70 004202190674 26/08/2019 06/09/2019 09/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ NGỌC MAI Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
71 004202190675 26/08/2019 06/09/2019 09/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ BÍCH VÂN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
72 004265190000 27/08/2019 12/09/2019 20/09/2019
Trễ hạn 6 ngày.
TEWSSY Bộ phận TN&TKQ huyện Gò Công Tây
73 004202190677 27/08/2019 07/09/2019 16/09/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN TẤN ĐẠT Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
74 004202190680 27/08/2019 07/09/2019 17/09/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ THỊ THANH HƯƠNG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
75 004202190681 28/08/2019 08/09/2019 17/09/2019
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN HỮU THÀNH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
76 004202190695 05/09/2019 16/09/2019 17/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH LIÊM Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
77 004202190696 05/09/2019 16/09/2019 17/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯƠNG Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
78 004202190712 10/09/2019 21/09/2019 15/10/2019
Trễ hạn 17 ngày.
VÕ TRUNG CHÁNH Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
79 004202190717 10/09/2019 21/09/2019 15/10/2019
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THANH SƠN Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
80 004202190720 10/09/2019 21/09/2019 15/10/2019
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THANH LỤA Đội thi công Cty Cấp nước Tiền Giang
81 004202190726 11/09/2019 22/09/2019 15/10/2019
Trễ hạn 17 ngày.
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Đội thi công Cty Cấp nước Tiền Giang
82 004202190727 11/09/2019 22/09/2019 15/10/2019
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN LỘC Đội thi công Cty Cấp nước Tiền Giang
83 004202190740 17/09/2019 28/09/2019 15/10/2019
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM MINH CÔNG Đội thi công Cty Cấp nước Tiền Giang
84 004263190002 24/09/2019 09/10/2019 14/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN TUYẾT Bộ phận TN&TKQ huyện Chợ Gạo
85 004263190003 24/09/2019 09/10/2019 14/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG MINH XUÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Chợ Gạo
86 004263190004 26/09/2019 11/10/2019 14/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ PHƯƠNG NGA Bộ phận TN&TKQ huyện Chợ Gạo
87 004263190005 26/09/2019 11/10/2019 14/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG VĂN ĐỨC Bộ phận TN&TKQ huyện Chợ Gạo