Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN CHÂU
Mã Biên nhận : 000.25.26.H58-190913-0014
Về việc : Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Ngày nộp: 13/09/2019 15:00:14
Ngày hẹn trả: 16/09/2019 17:13:51
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.25.26.H58-190913-0014 đã trả kết quả tại UBND Phường 6