Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN MÊN
Mã Biên nhận : 000.26.21.H58-190916-0047
Về việc : Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Ngày nộp: 16/09/2019 17:18:10
Ngày hẹn trả: 16/09/2019 17:21:24
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.26.21.H58-190916-0047 đã trả kết quả tại UBND Xã Lương Hòa Lạc