CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau:
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy CNQSH tài sản gắn liền với đất.
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BTNMT);
- Ít nhất 03 bản hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 44/HĐT-Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BTNMT);
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy CNQSH tài sản gắn liền với đất.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Điều kiện để được thuê quyền sử dụng đất:
- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
- Trong thời hạn sử dụng đất.
Điều kiện để được chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất:
- Người yêu cầu chứng thực là cá nhân, thì phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; nếu là tổ chức, thì người yêu cầu chứng thực phải là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức đó.
- Nội dung của hợp đồng phải bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.
Số lượng hồ sơ

01 bộ