CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực văn bản khai nhận tài sản thừa kế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình
Bản chính các giấy tờ sau:
- Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;
- Di chúc và Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
- Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế.
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Văn bản khai nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 59/VBN - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
- Bản sao Giấy CMND, hộ chiếu của những người khai nhận tài sản thừa kế;
- Bản sao Di chúc và giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế (nếu thừa kế theo di chúc)
- Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản và giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản (nếu thừa kế theo pháp luật).

Lệ phí

Được tính trên giá trị di sản: - Dưới 50 triệu đồng: 50.000 đồng/trường hợp. - Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 300.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 500.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 1 tỷ đồng đến đến 2 tỷ đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1.200.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp - Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/trường hợp - Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 2.500.000 đồng/trường hợp - Trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/trường hợp

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Nội dung văn bản phải bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Người yêu cầu chứng thực phải có năng lực hành vi dân sự.
- Những người yêu cầu chứng thực hợp đồng nhận di sản thừa kế phải tự mình yêu cầu chứng thực, nếu nhờ người khác đi thay phải có ủy quyền hợp lệ.
Số lượng hồ sơ

01 bộ