CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình
Bản chính các giấy tờ sau:
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
- Giấy chứng tử của người để lại di sản;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (mẫu số 60/VBTC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người từ chối nhận tài sản;
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản;
- Bản cam kết về việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác;
- Bản sao Di chúc và Giấy chứng tử của người chết để lại di sản (nếu thừa kế theo di chúc);
- Giấy chứng tử của người chết để lại tài sản và Giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế giữa người từ chối nhận tài sản và người chết để lại tài sản (nếu thừa kế theo pháp luật).
- Trường hợp khác: Nếu người từ chối nhận tài sản thừa kế bị khiếm khuyết về mặt thể chất thì phải có ít nhất 02 người làm chứng (người làm chứng phải từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không có quan hệ thừa kế)

Lệ phí

20.000 đồng/trường hợp

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Nội dung văn bản phải bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Người yêu cầu chứng thực phải có năng lực hành vi dân sự.
- Những người yêu cầu chứng thực hợp đồng từ chối nhận di sản thừa kế phải tự mình yêu cầu chứng thực, nếu nhờ người khác đi thay phải có ủy quyền hợp lệ.
Số lượng hồ sơ

01 bộ