CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó tặng cho;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu; giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Ít nhất 03 bản hợp đồng chuyển đổi nhà ở;
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu; giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó tặng cho.
- Bản sao giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
- Bản sao giấy xác nhận tài sản chung, riêng của vợ, chồng (nếu có)
- Văn bản đồng ý của tất cả các chủ sở hữu, nếu nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất;

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Người yêu cầu chứng thực có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện.Trường hợp người yêu cầu chứng thực không đọc được, không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng.
- Các bên chuyển đổi: là chủ sở hữu nhà ở hoặc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Nhà chuyển đổi phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và không bị tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Các bên chuyển đổi nhà ở và chuyển quyền sở hữu nhà ở cho nhau, không áp dụng đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng nhà ở.
Số lượng hồ sơ

01 bộ