CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở (ở nông thôn)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Ít nhất 03 bản hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở;
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
- Đối với cá nhân:
+ Bản sao giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân;
+ Bản sao giấy xác nhận tài sản chung, riêng của vợ, chồng (nếu có)
- Đối với pháp nhân:
+ Bản sao Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề, bản điều lệ.
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm cán bộ của cấp có thẩm quyền hoặc đại diện theo ủy quyền, thì phải có ủy quyền hợp lệ.
+ Bản chính Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) quyết định về việc ký kết hợp đồng.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Người yêu cầu chứng thực là cá nhân: có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện.Trường hợp người yêu cầu chứng thực không đọc được, không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng.
- Người yêu cầu chứng thực là tổ chức thì việc yêu cầu chứng thực được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó.
- Nhà ở phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và không bị tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nội dung hợp đồng phải bảo đảm không vi phạm các điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.
Số lượng hồ sơ

01 bộ