CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, qua Bưu điện

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đương sự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp bản sao hoặc gửi đề nghị cấp bản sao qua bưu điện;
- Cung cấp một số thông tin trong giấy tờ hộ tịch đã đăng ký.

Lệ phí

3.000 đồng/bản sao

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Đã đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã và sổ đăng ký hộ tịch còn được lưu trữ.
Số lượng hồ sơ

01 bộ