CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở (ở nông thôn)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu; giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó tặng cho;
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Ít nhất 03 bản hợp đồng tặng cho nhà ở;
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó tặng cho.
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu; giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
* Cá nhân:
- Bản sao giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
- Bản sao giấy xác nhận tài sản chung, riêng của vợ chồng (nếu có)
* Pháp nhân:
- Bản sao Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề, bản điều lệ.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) quyết định về việc ký kết hợp đồng tặng cho nhà ở.

Lệ phí

Được tính trên giá trị tài sản: - Dưới 50 triệu đồng: 50.000 đồng/trường hợp. - Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 300.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 500.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 1 tỷ đồng đến đến 2 tỷ đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1.200.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp - Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/trường hợp - Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 2.500.000 đồng/trường hợp - Trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/trường hợp

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Người yêu cầu chứng thực là cá nhân: có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện.Trường hợp người yêu cầu chứng thực không đọc được, không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng.
- Người yêu cầu chứng thực là tổ chức thì việc yêu cầu chứng thực được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó.
- Bên cho: là chủ sở hữu nhà ở hoặc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Bên nhận tặng cho: nếu là người nước ngoài thì phải thuộc diện được sở hữu tại Việt Nam
- Nhà tặng cho phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và không bị tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Số lượng hồ sơ

01 bộ