CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
* Nộp:
- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT)
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
- Hợp đồng cho thế chấp nhà ở;
- Đối với cá nhân:
+ Các giấy tờ xác nhận về tình trạng hôn nhân;
+ Giấy xác nhận tài sản chung riêng của vợ chồng (nếu có);
- Đối với pháp nhân:
+ Bản sao Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề;
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm cán bộ của cấp có thẩm quyền hoặc đại diện theo ủy quyền thì phải có ủy quyền của người đứng đầu pháp nhân đó.
+ Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc hợp các thành viên) quyết định về việc thế chấp nhà ở.

Lệ phí

Được tính trên giá trị tài sản (trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản có ghi giá trị khoản vay thấp hơn giá trị tài sản thế chấp thì tính trên giá trị khoản vay): - Dưới 50 triệu đồng: 50.000 đồng/trường hợp. - Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 300.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 500.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 1 tỷ đồng đến đến 2 tỷ đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1.200.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp - Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/trường hợp - Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 2.500.000 đồng/trường hợp - Trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/trường hợp

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Người yêu cầu chứng thực là cá nhân, thì phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; nếu là tổ chức, thì người yêu cầu chứng thực phải là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức đó.
- Việc ký, điểm chỉ của người yêu cầu chứng thực phải thực hiện trước mặt người thực hiện chứng thực.
- Người yêu cầu chứng thực không đọc, không nghe, không ký hoặc không điểm chỉ được, thì phải có người làm chứng.
- Nhà ở phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và không bị tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nhà ở chỉ được thế chấp tại một tổ chức tín dụng để đảm bảo thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ nếu giá trị của nhà ở đó lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ.
- Nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung
Số lượng hồ sơ

01 bộ