CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối
Thủ tục: Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Thành phần hồ sơ:
* Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đi:
- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I – Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);
- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II – Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);
- Danh sách trích ngang các hộ dân được bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III – Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);
- Tờ trình của UBND cấp xã.
* Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đến:
- Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi;
- Quyết định của UBND huyện nơi đi.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ