CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Các giấy tờ phải xuất trình:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản chính Giấy đăng ký xe hoặc bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính Giấy đăng ký xe đó hoặc bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính Giấy đăng ký xe đó;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản chấp thuận của cơ quan địa phương có thẩm quyền về khu vực cho phép xe của tổ chức cá nhân hoạt động còn hiệu lực.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Các giấy tờ phải nộp:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị kiểm tra của tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định đối với trường hợp không đưa được xe đến Đơn vị đăng kiểm; Mẫu13.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp xe sản xuất, lắp ráp trong nước kiểm tra lưu hành lần đầu của các xe có đăng ký lần đầu sau ngày Thông tư này có hiệu lực).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đồng /01 Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Thỏa mãn yêu cầu quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong lưu hành xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ theo Phụ lục VIII của Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT.

Số lượng hồ sơ

01 bộ