CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thủ tục: Cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Giấy tờ xuất trình

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, thủy phi cơ (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trường hợp phương tiện đang cầm cố, thế chấp)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Sổ danh bạ thuyền viên (nếu có);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển hàng hóa;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (đối với phương tiện thuộc diện bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay đối với thủy phi cơ;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, phương án vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng (trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, hàng hóa siêu trường, siêu trọng);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI XUẤT TRÌNH GIẤU TỜ: các giấy tờ trên đã lưu trên cơ sở dữ liệu điện tử.   Bản chính: 0
Bản sao: 0

Giấy tờ phải nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Danh sách hành khách (đối với phương tiện vận tải hành khách).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa, trừ trường hợp làm thủ tục điện tử;   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

phí, lệ phí: Theo biểu phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 177/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa

Yêu cầu điều kiện thực hiện

..

Số lượng hồ sơ

01 bộ