CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương
Lĩnh vực: Thương mại quốc tế
Thủ tục: Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) 01MĐ-Đơn cấp GPKD.doc
Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Bản giải trình có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ 09CV-Sở hỏi Bộ.doc
Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bản chính: 0
Bản sao: 2
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có). Bản chính: 0
Bản sao: 2
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn. Bản chính: 2
Bản sao: 0

Lệ phí

    

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; - Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên. - Đáp ứng các tiêu chí: + Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành; + Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; + Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; + Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước. - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện một trong các hoạt động: + Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; + Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
Số lượng hồ sơ

02 bộ