CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương
Lĩnh vực: Thương mại quốc tế
Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018); 02MĐ-Đơn điều chỉnh GPKD.doc Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 trừ trường hợp chuyển địa điểm trụ sở chính: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh   Bản chính: 0
Bản sao: 2
- Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 11 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018:   Bản chính: 2
Bản sao: 0
+ Bản giải trình ghi các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018;   Bản chính: 2
Bản sao: 0
+ Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;   Bản chính: 2
Bản sao: 0
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;   Bản chính: 0
Bản sao: 2
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).   Bản chính: 2
Bản sao: 0

Lệ phí

   

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Điều kiện chung: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 tương ứng với các nội dung đề nghị điều chỉnh. - Điều kiện riêng: Khi có một trong những sự thay đổi về giấy phép kinh doanh như sau: - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật; - Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập; - Hàng hóa phân phối; - Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; - Các nội dung khác.

Số lượng hồ sơ

02 bộ