CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Đăng ký khai thác tuyến.
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đăng ký khai thác tuyến theo mẫu quy định; MẪU.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Biên bản thống nhất giữa bến xe hai đầu tuyến với doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia khai thác tuyến (áp dụng đối với trường hợp tuyến mới).   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không có

Số lượng hồ sơ

01 bộ.