CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Biên bản nghiệm thu xây dựng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo mẫu; Mẫu TT 20 - 1.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào trạm dừng nghỉ với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ theo mẫu; Mẫu TT 20 - 2.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quy chế quản lý khai thác do trạm dừng nghỉ ban hành Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Số lượng hồ sơ

01 bộ.