CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Báo cáo kết quả hoạt động theo mẫu. Mẫu TT 20 - 2.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo mẫu; Mẫu TT 20 - 1.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng, cải tạo trạm dừng nghỉ (nếu có thay đổi so với lần công bố trước); Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước); Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước); Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ (nếu có thay đổi so với lần công bố trước); Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

Số lượng hồ sơ

01 bộ.