CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Chợ Gạo
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Thành phần hồ sơ cần nộp


- Tờ trình cho phép hoạt động trở lại;- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;- Biên bản kiểm tra.


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Số lượng hồ sơ

01 bộ