CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
Cách thức thực hiện


- Nộp trực tiếp. 


- Qua Bưu điện.


- Qua mạng điện tử


 

Thành phần hồ sơ cần nộp


Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;.


Lệ phí

      

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng 


Số lượng hồ sơ

01 bộ