CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
Cách thức thực hiện


- Nộp trực tiếp. 


- Qua Bưu điện.


- Qua mạng điện tử


 

Thành phần hồ sơ cần nộp


Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai bao gồm:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP;


Lệ phí

...

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng 


Số lượng hồ sơ

01 bộ