CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
Cách thức thực hiện


- Nộp trực tiếp. 


- Qua Bưu điện.


- Qua mạng điện tử


 

Thành phần hồ sơ cần nộp


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh

- Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy


Lệ phí

...

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.


- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.


 

Số lượng hồ sơ

01 bộ