CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn bao gồm   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 12.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

   

Yêu cầu điều kiện thực hiện

...

Số lượng hồ sơ

01 bộ