CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Chợ Gạo
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đăng ký (Phụ lục 1 - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND);
- Bản phôtô giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe còn hiệu lực (nếu đăng ký hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản phôtô chứng minh nhân dân;
- 02 ảnh màu 2 x 3 của người xin cấp biển hiệu;
- Bản phôtô Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe mô tô ba bánh, các loại xe tương tự và kèm theo bản chính để đối chiếu).

Lệ phí

khong

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không có
Số lượng hồ sơ

01 bộ