CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
Thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Cách thức thực hiện

<p>
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước (B&ocirc;̣ ph&acirc;̣n ti&ecirc;́p nh&acirc;̣n và trả k&ecirc;́t quả tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) hoặc qua đường bưu điện.</p>

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
Đơn y&ecirc;u cầu giải quyết tranh chấp lao động.</p>

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<p>
Tranh chấp lao động về quyền.</p>

Số lượng hồ sơ

01 bộ