CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
Thủ tục: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Cách thức thực hiện

<p>
<br />
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước (B&ocirc;̣ ph&acirc;̣n ti&ecirc;́p nh&acirc;̣n và trả k&ecirc;́t quả tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc Ban Quản l&yacute; c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp tỉnh Tiền Giang - Số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Th&agrave;nh phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), hoặc qua dịch vụ bưu ch&iacute;nh c&ocirc;ng &iacute;ch hoặc qua dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến mức độ 3 (motcua.tiengiang.gov.vn)</p>
<br />

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
<br />
Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.</p>
<br />

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<p>
<br />
Kh&ocirc;ng tr&aacute;i với c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc do ph&aacute;p luật quy định</p>
<br />

Số lượng hồ sơ

01 bộ