CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Cách thức thực hiện

<div class="ExternalClass7318F503EB7345369A6D27D106673A1F">
<p>
- Qua Bưu đi&ecirc;̣n;</p>
<p>
- &nbsp;N&ocirc;̣p trực ti&ecirc;́p tại cơ quan c&acirc;́p Giấy chứng nhận.</p>
</div>

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
H&ocirc;̀ sơ đăng k&yacute; tham gia b&igrave;nh chọn sản phẩm c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n ti&ecirc;u biểu cấp huyện bao g&ocirc;̀m:<br />
- Phiếu đăng k&yacute; tham gia b&igrave;nh chọn sản phẩm c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n ti&ecirc;u biểu (Mẫu số 01) k&egrave;m theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng k&yacute; kinh doanh của cơ sở c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n;<br />
- Bản thuyết minh về sản phẩm (Mẫu số 02);<br />
- 03 ảnh m&agrave;u, cỡ tối thiểu (10x15)cm của sản phẩm được chụp tại 3 g&oacute;c độ kh&aacute;c nhau (ch&iacute;nh diện, mặt b&ecirc;n, từ tr&ecirc;n xuống);<br />
- Bản sao hợp lệ c&aacute;c t&agrave;i liệu kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến sản phẩm (nếu c&oacute;) như: chứng chỉ, chứng nhận về ti&ecirc;u chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm v&agrave; c&aacute;c giấy tờ li&ecirc;n quan kh&aacute;c.</p>

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<div class="ExternalClass099F7A6FBB5348DFB5799FA3759B378C">
<p>
<em>Đ&aacute;p ứng c&aacute;c quy định tại Điều 4 v&agrave; Điều 7 của Th&ocirc;ng tư số 26/2014/TT-BCT</em>, cụ thể:</p>
<p>
- Sản phẩm tham gia b&igrave;nh chọn l&agrave; một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đ&acirc;y gọi chung l&agrave; sản phẩm);</p>
<p>
- Sản phẩm tham gia b&igrave;nh chọn l&agrave; sản phẩm c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp do ch&iacute;nh cơ sở c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n sản xuất v&agrave; đăng k&yacute; tham gia b&igrave;nh chọn;</p>
<p>
- Sản phẩm tham gia b&igrave;nh chọn kh&ocirc;ng phải l&agrave; sản phẩm sao ch&eacute;p; việc sản xuất sản phẩm kh&ocirc;ng vi phạm quy định về quyền sở hữu tr&iacute; tuệ, quyền sở hữu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; c&aacute;c quy định kh&aacute;c li&ecirc;n quan ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an to&agrave;n lao động, an to&agrave;n thực phẩm v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường;</p>
<p>
- Sản phẩm tham gia b&igrave;nh chọn phải c&oacute; khả năng sản xuất h&agrave;ng loạt, với số lượng lớn, kh&ocirc;ng phải l&agrave; sản phẩm độc bản, đ&aacute;p ứng được nhu cầu thị trường;</p>
<p>
- Việc b&igrave;nh chọn sản phẩm c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n ti&ecirc;u biểu được đ&aacute;nh gi&aacute; th&ocirc;ng qua c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; cơ bản sau:</p>
<p>
+ Ti&ecirc;u ch&iacute; về đ&aacute;p ứng thị trường v&agrave; khả năng ph&aacute;t triển sản xuất;</p>
<p>
+ Ti&ecirc;u ch&iacute; về kinh tế - kỹ thuật - x&atilde; hội v&agrave; m&ocirc;i trường;</p>
<p>
+ Ti&ecirc;u ch&iacute; về t&iacute;nh văn h&oacute;a v&agrave; thẩm mỹ;</p>
<p>
+ Ti&ecirc;u ch&iacute; kh&aacute;c.</p>
</div>

Số lượng hồ sơ

01 bộ