CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Tổ chức, biên chế
Thủ tục: Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
Cách thức thực hiện

<div class="ExternalClassD9260E612474431DB161667EA570BA8F">
- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở &nbsp;Ph&ograve;ng Nội vụ hoặc qua hệ thống bưu ch&iacute;nh</div>

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
a) Hồ sơ bao gồm:<br />
<br />
+ Đề &aacute;n về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập;<br />
<br />
+ Tờ tr&igrave;nh đề &aacute;n tổ chức lại đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập v&agrave; dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập;<br />
<br />
+ C&aacute;c văn bản của cơ quan c&oacute; thẩm quyền x&aacute;c nhận việc ho&agrave;n th&agrave;nh nghĩa vụ về t&agrave;i ch&iacute;nh, t&agrave;i sản, đất đai, c&aacute;c khoản vay, nợ phải trả v&agrave; c&aacute;c vấn đề kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan (nếu c&oacute;)<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<div class="ExternalClass8CE9579671C2447ABA61B4D0BC478F6F">
- C&oacute; phương &aacute;n về l&atilde;nh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ m&aacute;y, số lượng người l&agrave;m việc trong đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập</div>

Số lượng hồ sơ

01 bộ