CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Nhà ở và công sở
Thủ tục: Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
Cách thức thực hiện

<div class="ExternalClassADF1C35220E8482E82160975F7E51DDD">
c&oacute; thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan đại diện chủ sở hữu nh&agrave; ở c&ocirc;ng vụ.</div>

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
- Văn bản đăng k&yacute; thu&ecirc; nh&agrave; ở c&ocirc;ng vụ của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản l&yacute; người c&oacute; nhu cầu thu&ecirc; nh&agrave; ở c&ocirc;ng vụ; - Đơn đề nghị thu&ecirc; nh&agrave; ở c&ocirc;ng vụ đ&atilde; c&oacute; x&aacute;c nhận của cơ quan đang trực tiếp quản l&yacute; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức về thực trạng nh&agrave; ở - Bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, lu&acirc;n chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; x&aacute;c nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp quản l&yacute; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức.</p>

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<div class="ExternalClass11559D4D213F4A0B9370133E7C96ED25">
<p>
C&aacute;n bộ thu&ecirc; nh&agrave; ở c&ocirc;ng vụ&nbsp; phải chưa c&oacute; nh&agrave; ở thuộc sở hữu của m&igrave;nh v&agrave; chưa được thu&ecirc;, thu&ecirc; mua hoặc mua nh&agrave; ở x&atilde; hội tại nơi đến c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc đ&atilde; c&oacute; nh&agrave; ở thuộc sở hữu của m&igrave;nh tại nơi đến c&ocirc;ng t&aacute;c nhưng diện t&iacute;ch nh&agrave; ở b&igrave;nh qu&acirc;n trong hộ gia đ&igrave;nh dưới 15m<sup>2</sup>/người.</p>
</div>

Số lượng hồ sơ

01 bộ