CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Tổ chức, biên chế
Thủ tục: Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Cách thức thực hiện

<p>
Trực tiếp tại cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước</p>

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
-</p>

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<p>
Kh&ocirc;ng</p>

Số lượng hồ sơ

01 bộ