CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Chứng thực
Thủ tục: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (cấp huyện)
Cách thức thực hiệnCơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc. 


Thành phần hồ sơ cần nộp


.


Lệ phí

.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Phải có sổ gốc

Số lượng hồ sơ

01