CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
Cách thức thực hiện

<p>
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận v&agrave; trả kết quả của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n cấp x&atilde; hoặc qua bưu điện hoặc tr&ecirc;n dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến www.dichvucong.tiengiang.gov.vn</p>

Thành phần hồ sơ cần nộp

<p>
3.1 Th&agrave;nh phần hồ sơ:</p>
<p>
<em>* Đ</em><em>ối tượng hưởng chế độ</em><em> nộp </em><em>cho </em><em>Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n</em><em> cấp x&atilde;</em><em>:</em></p>
<p>
- Tờ khai của đối tượng;</p>
<p>
(+ trường hợp người hưởng trợ cấp nộp hồ sơ th&igrave; sử dụng Biểu mẫu số 01a Th&ocirc;ng tư li&ecirc;n tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ng&agrave;y 01/8/2014;</p>
<p>
+ trường hợp th&acirc;n nh&acirc;n người hưởng trợ cấp nộp hồ sơ th&igrave; sử dụng Biểu mẫu số 01b Th&ocirc;ng tư li&ecirc;n tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ng&agrave;y 01/8/2014).</p>
<p>
- Quyết định cử đi v&agrave; Quyết định về nước của cơ quan c&oacute; thẩm quyền (bản ch&iacute;nh hoặc bản sao của cơ quan c&oacute; thẩm quyền) đối với người được cử l&agrave;m chuy&ecirc;n gia sang gi&uacute;p L&agrave;o giai đoạn từ ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 5 năm 1975 đến ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 12 năm 1988, sang gi&uacute;p Căm-pu-chi-a giai đoạn từ ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 01 năm 1979 đến ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 8 năm 1989.</p>
<p>
Trường hợp người hưởng trợ cấp bị thất lạc hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; đủ Quyết định cử đi, Quyết định về nước n&ecirc;u tr&ecirc;n th&igrave; phải c&oacute; Giấy x&aacute;c nhận thời gian l&agrave;m chuy&ecirc;n gia tại L&agrave;o, Căm-pu-chi-a theo quy định sau đ&acirc;y:</p>
<p>
a) Đối với người hưởng trợ cấp đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội th&igrave; Giấy x&aacute;c nhận thời gian l&agrave;m chuy&ecirc;n gia tại L&agrave;o, Căm-pu-chi-a của đối tượng phải do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị đang c&ocirc;ng t&aacute;c căn cứ v&agrave;o hồ sơ quản l&yacute; k&yacute;, đ&oacute;ng dấu x&aacute;c nhận.</p>
<p>
b) Đối với người hưởng trợ cấp kh&ocirc;ng thuộc đối tượng quy định tại điểm a n&ecirc;u tr&ecirc;n th&igrave; phải c&oacute; Giấy x&aacute;c nhận thời gian l&agrave;m chuy&ecirc;n gia tại L&agrave;o, Căm-pu-chi-a lập theo Biểu mẫu số 02 Th&ocirc;ng tư li&ecirc;n tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ng&agrave;y 01/8/2014 do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp cử đi k&yacute;, đ&oacute;ng dấu x&aacute;c nhận.</p>
<p>
Trường hợp người hưởng trợ cấp do nhiều cơ quan, đơn vị kh&aacute;c nhau cử đi th&igrave; phải c&oacute; Giấy x&aacute;c nhận thời gian l&agrave;m chuy&ecirc;n gia tại L&agrave;o, Căm-pu-chi-a do thủ trưởng của c&aacute;c cơ quan, đơn vị trực tiếp cử đi k&yacute;, đ&oacute;ng dấu x&aacute;c nhận.</p>
<p>
Trường hợp cơ quan c&oacute; thẩm quyền x&aacute;c nhận đ&atilde; s&aacute;p nhập hoặc giải thể th&igrave; thủ trưởng cơ quan, đơn vị mới được th&agrave;nh lập sau s&aacute;p nhập hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tr&ecirc;n trực tiếp của cơ quan đ&atilde; giải thể x&aacute;c nhận.</p>
<p>
- Quyết định nghỉ hưu (bản ch&iacute;nh hoặc bản sao của cơ quan c&oacute; thẩm quyền) đối với người đ&atilde; nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động (bản ch&iacute;nh hoặc bản sao của cơ quan c&oacute; thẩm quyền) đối với người nghỉ việc do mất sức lao động của cơ quan c&oacute; thẩm quyền m&agrave; tại Quyết định chưa c&oacute; khoản trợ cấp theo quy định tại&nbsp;Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT&nbsp;ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 3 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ sang gi&uacute;p L&agrave;o v&agrave; Căm-pu-chi-a.</p>
<p>
Trường hợp thất lạc Quyết định nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động th&igrave; người hưởng trợ cấp li&ecirc;n hệ với cơ quan Bảo hiểm x&atilde; hội cấp tỉnh nơi hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động để sao lại Quyết định nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động.</p>
<p>
- Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu tr&iacute; đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu tr&iacute;, Quyết định th&ocirc;i việc đối với người đ&atilde; th&ocirc;i việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người hưởng trợ cấp nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu tr&iacute; hoặc th&ocirc;i việc v&agrave; hồ sơ l&yacute; lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu tr&iacute; hoặc th&ocirc;i việc c&oacute; x&aacute;c nhận của cơ quan quản l&yacute; (bản ch&iacute;nh hoặc bản sao của cơ quan c&oacute; thẩm quyền).</p>
<p>
Trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu tr&iacute; th&igrave; thay thế bằng Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu tr&iacute; của cơ quan Bảo hiểm x&atilde; hội cấp tỉnh hoặc Sổ Bảo hiểm x&atilde; hội đ&atilde; được cơ quan Bảo hiểm x&atilde; hội cấp tỉnh chốt sổ.</p>
<p>
Trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; Quyết định th&ocirc;i việc th&igrave; thay thế bằng Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người hưởng trợ cấp th&ocirc;i việc.</p>
<p>
- Giấy ủy quyền của c&aacute;c th&acirc;n nh&acirc;n trực tiếp của đối tượng cho một người đứng t&ecirc;n l&agrave;m thủ tục hưởng trợ cấp (trường hợp th&acirc;n nh&acirc;n người hưởng trợ cấp nộp hồ sơ).</p>

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

<p>
Đối tượng được hưởng chế độ theo quy định l&agrave; những người l&agrave;m việc trong cơ quan Đảng, Nh&agrave; nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội hưởng lương từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước được cử l&agrave;m chuy&ecirc;n gia sang gi&uacute;p L&agrave;o v&agrave; Căm-pu-chi-a theo y&ecirc;u cầu của bạn v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n đi l&agrave;m nhiệm vụ phục vụ chuy&ecirc;n gia tr&ecirc;n đất bạn (sau đ&acirc;y gọi l&agrave; chuy&ecirc;n gia), gồm:</p>
<p>
a) Người đ&atilde; nghỉ hưu hoặc nghỉ việc v&igrave; mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại&nbsp;Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT&nbsp;ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 3 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ sang gi&uacute;p L&agrave;o v&agrave; Căm-pu-chi-a;</p>
<p>
b) Người đang c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu tr&iacute; hoặc người đ&atilde; th&ocirc;i việc</p>

Số lượng hồ sơ

01 bộ